Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
www.mrr.gov.pl
                                                                                                                  www.efs.gov.pl     

"SZANSA NA SUKCES W SZKOLE"

PLAN ZAJĘĆ POKL II SEMESTR

W Gimnazjum nr 8 realizowany jest Projekt „Szansa na sukces w szkole” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 września 2010 do 30 sierpnia 2012 roku.
Celem ogólnym Projektu jest stworzenie i wdrożenie programu rozwoju szkoły jako systemu działań edukacyjnych o trwałym charakterze wyposażającym szkołę w narzędzia dydaktyczne, które będą wykorzystywane po zakończeniu realizacji projektu. Projekt „Szansa na sukces w szkole” zakłada wprowadzenie nowatorskich narzędzi dydaktycznych w formie e-learningu. Nasza szkoła jest pierwsza placówka oświatową w powiecie stosującą e-learning na etapie szkolnictwa gimnazjalnego.

Cele szczegółowe projektu to:
1. Podniesienie średniej w wyniku egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej;
2. Zmniejszenie różnicy wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej między szkoła a powiatem;
3. Obniżenie liczby ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych;
4. Obniżenie liczby uczniów niepromowanych i mających poprawki;
5. Obniżenie liczby ocen nagannych i nieodpowiednich z zachowania;
6. Uzyskanie wyższych wyników w nauce języka angielskiego.

Cel ogólny i cele szczegółowe sa spójne Z Poddziałaniem 9.1.2, Działaniem 9.1, a tym samym sa zgodne z Priorytetem IX POKL. Działanie uwzględnione w Projekcie jest zgodne ze Strategią Województwa Podkarpackiego.

Grupy docelowe projektu:
1. Niestandardowa forma nauczania – platforma e-learning w zakresie nauczania przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS i j.polski (klasy 3).
2. Fakultety przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej (klasy 3).
3. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów klas 1 i 2 z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego.

Wartością dodaną Projektu będzie wzrost atrakcyjności i jakości poziomu kształcenia.

 

REGULAMIN REKRUTACJI   -   kliknij!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA