Adres: 35-303 Rzeszów ul. Miodowa 6. Tel. 17/7482730; fax.
17/7482730

Załącznik do Uchwały Nr 8/2012/2013 z dnia
3 czerwca 2013r., Rady Rodziców Gimnazjum nr 8
w Rzeszowie w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

 

 REGULAMIN RADY RODZICÓW
GIMNAZJUM NR 8 im. ARMII KRAJOWEJ W RZESZOWIE

Wersja Word

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

         Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      Szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie,

2)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

3)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,

4)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,

5)      Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,

6)      Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,

7)      Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie,

8)      Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców,

9)      Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady Rodziców,

10)  Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,

11)  Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady

 § 2

 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)      pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,

2)      zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,

3)      formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,

4)      finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,

5)      wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,

6)      organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

 

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

 § 3

 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Klasowe.
 2. Zebranie Klasowe  wybiera spośród siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Klasową, składającą się z co najmniej 3 osób.
 3. Zebranie Klasowe, podczas którego dokonuje się wyboru Rady Klasowej prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako Przewodniczący Zebrania Klasowego.
 4. Kandydatów do Rady Klasowej zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym. Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Klasowym należy dołączyć jej pisemną zgodę.
 5. Osoba kandydująca do Rady Klasowej musi wyrazić na to zgodę.
 6. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Klasowe wybiera, co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady klasowej. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów.
 7. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeśli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady Klasowej przewidzianych do wybrania.
 8. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Klasowe.
 9. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, wskazanym przez Zebranie Klasowe.
 10. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego  Zebrania Klasowego w  przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, z  zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców,  przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
 11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 2 – 9.

§ 4

 1. Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym Rada wybiera, w głosowaniu jawnym:

1)      Prezydium,

2)      Komisję Rewizyjną.

 1. W skład Prezydium, którego liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą:

1)      Przewodniczący,

2)      Wiceprzewodniczący,

3)      Sekretarz,

4)      Skarbnik,

5)      Członkowie.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą:

1)      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

2)      Sekretarz Komisji Rewizyjnej,

3)      Członkowie Komisji Rewizyjnej.

 

§ 5

 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie z ich kompetencjami.
 2.  Zebrania zwyczajne Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Zebranie Rady  zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady oraz na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.
 5. Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych określają te organy.
 6. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
 7. Zebrania Rady są protokołowane. Rady Klasowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji.
 8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

 

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

§ 6

 1. Kompetencje Rady określają zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.
 2. Rada jest  organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1)      występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki,

3)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

4)      opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,

5)      opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,

6)      wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi Szkoły opinii o pracy nauczycieli,

7)      występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

8)      wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,

9)      wybór  przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,

10)  uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,

11)  zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

12)  uchwalanie  propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

 

§ 7

1.      Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w §6 ust. 3 pkt. 2, 4 – 12.

2.      Do podstawowych zadań Prezydium należy:

1)      bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

2)      realizacja preliminarza Rady,

3)      wykonywanie uchwał Rady,

4)      koordynowanie prac Rad Klasowych,

5)      nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę,

6)      zlecanie usług niezbędnych do realizacji zadań Rady.

3.      Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.

4.      W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj Członkowie Prezydium: Przewodniczący oraz Skarbnik.

 

§ 8

1.      Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.

2.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1)      kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

2)      przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

3)      opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

4)      wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 

§ 9

1.      Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Prezydium.

2.      Szczegółowy zakres zadań i obowiązków członków Prezydium, na wniosek Przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.

3.      W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§ 10

1.      Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.

2.      Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.

3.      Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.

4.      Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 

§ 11

1.      W zebraniach może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor.

2.      Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Prezydium, inne osoby, z głosem doradczym. 

                                                                                                                        

§ 12

Członkom Rady nie wolno ujawniać spraw poruszanych na zebraniach, które mogłyby naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej lub istotne interesy Szkoły i Rady. 

 

Rozdział V

Organizacja pracy i zadań Rad Klasowych

 

§ 13

 1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.
 2. Kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok.
 3. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:

1)      realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium w danej klasie,

2)      prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów klasy  wobec Dyrektora i nauczycieli,

3)      występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy  nauczycieli i Dyrektora, do Rady  oraz opiniowanie projektów jej  uchwał,

4)      informowanie rodziców uczniów klasy o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej,

5)      zwoływanie Zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców,

6)      składanie  raz do roku sprawozdania ze swojej działalności przed rodzicami uczniów klasy.

 1. Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony Członek Rady Klasowej.

 

Rozdział VI 

 Tryb podejmowania Uchwał przez Radę i jej Organy
 

§ 14 

1.      Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne.

2.      Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

3.      Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum danego organu ustala zawsze Sekretarz lub Przewodniczący.

4.      Uchwały zebrania Rady oraz Prezydium w okresie między zebraniami są obowiązujące dla wszystkich rodziców.  

                                                                            § 15                                                              

1.      Rada zatwierdza porządek zebrania.

2.      Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania odbywa się po otwarciu zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności.

3.      Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 2, można zgłaszać propozycje dotyczące wprowadzenia zmian w proponowanym porządku zebrania. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz podczas tego samego zebrania.

4.      Propozycje poddawane są pod głosowanie.

5.      Członkowie mogą zgłaszać inne wnioski formalne w trakcie zebrania. 

 

§ 16

1.      Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady. W przypadku nieobecności Sekretarza na posiedzeniu Rady, Rada wybiera osobę protokołującą spośród osób na nim obecnych.

2.      Protokół zebrania Rady powinien w szczególności zawierać:

1)      numer, datę i miejsce zebrania oraz numery uchwał,

2)      stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),

3)      listę obecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce,

4)      zatwierdzony porządek obrad,

5)      przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

6)      podpisy Przewodniczącego i osoby protokołującej dane zebranie.

 

§ 17

1.      Niezależnie od utrwalenia podjętych uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:

a)      tytuł uchwały składający się z następujących części: numeru uchwały oraz organu, który ją wydał, daty podjęcia uchwały, określenia przedmiotu uchwały,

b)      podstawę prawną,

c)      tekst uchwały,

d)      podpis Przewodniczącego.

§ 18

Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie 16 i 17, są w szczególności uchwały w sprawach:

1)     zatwierdzenia programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

2)     zatwierdzenia programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

3)     zatwierdzenia lub zmiany Regulaminu Rady,

4)     ustalenia wysokości składki na Radę Rodziców i zasad jej wydatkowania,

5)     przyjęcia rocznego preliminarza Rady,

6)     wyrażenia opinii o programie i harmonogramie poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

7)     wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

 

Rozdział VII

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

 

§ 19

 1. Źródłem funduszy Rady są:

1)      dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,

2)      dotacje,

3)      dochody z innych źródeł.

 1. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami,

a w szczególności:

1)      dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

2)      nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,

3)      finansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

4)      dofinansowanie wycieczek edukacyjnych,

5)      zakupy książek i środków dydaktycznych,

6)      zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

7)      pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,

8)      wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady,

9)      finansowanie własnych projektów Rady,

10)  przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej,

11)  lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych,

12)  inne cele realizowane uchwałą Rady.

 1. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

1)      Dyrektor

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Wychowawcy klas

4)      Rady Klasowe

5)      Samorząd Uczniowski.

4.   Wydatki z funduszu Rady mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady i Skarbnika.

5.   Skarbnik Rady pełni bezpośredni nadzór nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady i kontrolą prawidłowości dokumentów.

 

§ 20

1.      Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.

2.      W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.

3.      W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

 

§ 21

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VIII

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 

§ 22

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.

§ 23

Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty przez Radę dnia 24 września 2007roku.

 

§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013roku.

 

§ 25

Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie”

 

 

 

 

Rzeszów, dn. 3 czerwca 2013r.                                                                             ....................................................................

                                                                                                     (podpis Przewodniczącego Rady)