REGULAMIN

  RADY RODZICÓW
 
Gimnazjum nr 8 
im. Armii Krajowej
w Rzeszowie

 

SPIS TREŚCI

 DZIAŁ  I      PODSTAWA PRAWNA ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE

                         ROZDZIAŁ I 

                                   WPROWADZENIE                                                                     3

                        ROZDZIAŁ II  

                                   DEFINICJE                                                                                    3

 DZIAŁ  II    ZASADY  TWORZENIA RADY

                         ROZDZIAŁ  I  

                                   RADY ODDZIAŁOWE I RADA RODZICÓW                   4

                        ROZDZIAŁ  II  

                                   ZARZĄD RADY                                                                          6

                        ROZDZIAŁ  III 

                                   KOMISJA REWIZYJNA                                                           7

 DZIAŁ  III   DZIAŁALNOŚĆ  RADY

                         ROZDZIAŁ  I 

                                   CELE I ZADANIA RADY                                                         8

                        ROZDZIAŁ II 

                                   TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ

                                   RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY               9

                        ROZDZIAŁ III 

                                   DZIAŁALNOŚĆ  FINANSOWA RADY                    11

                        ROZDZIAŁ  IV

                                   POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                12
 

                        DZIAŁ  I

 PODSTAWA PRAWNA ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Regulamin został uchwalony na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

    Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 80 poz. 542)

oraz § 38 Statutu Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie  

Rozdział I 

 Wprowadzenie

 § 1

 W szkole funkcjonuje reprezentacja rodziców pod nazwą Rada Rodziców przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie. Regulamin niniejszy określa zasady tworzenia i działalność Rady. Siedzibą Rady jest budynek Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie.

 § 2

 Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Szkoły.

 § 3

 Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie.

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września w nowym roku szkolnym.

 Rozdział II

 Definicje

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie

3) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Gimnazjum Nr 8
w Rzeszowie

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie

5) Organie Prowadzącym - należy przez to rozumieć organ prowadzący Gimnazjum Nr 8
w Rzeszowie, to jest Prezydenta Miasta Rzeszowa

6) Organie Nadzoru Pedagogicznego - należy przez to rozumieć organ nadzoru pedagogicznego Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie, to jest Podkarpackiego Kuratora Oświaty

7) Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie.

 DZIAŁ  II

  

ZASADY TWORZENIA RADY

  

Rozdział I

 

Rady Oddziałowe i Rada Rodziców

 

§ 4 

1.      Rodzice uczniów wybierają swoich przedstawicieli w Radach Oddziałowych w sposób następujący:

1) W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie.

2) Na zebraniach klasowych rodzice z każdej klasy wybierają Rady Oddziałowe składające się z trojga rodziców uczniów danego oddziału.

3) W wyborach, o których mowa w punkcie 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom Rady Oddziałowej i jej przewodniczy.

5) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:

a)            przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków Rady Oddziałowej

b)            przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania w przypadku wyborów tajnych

c)             nadzorowanie przebiegu głosowania,

d)            obliczenie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich; rodzic ten nie może być kandydatem do Rady Oddziałowej

e)             ogłoszenie wyników głosowania.

6) Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców w sposób jawny, jeżeli wszyscy obecni na zebraniu rodzice danego oddziału wyrażą zgodę, w głosowaniu jawnym przeprowadzonym przez wychowawcę klasy.

7) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.

8) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

9) Osoba kandydująca do Rady Oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.

10) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

11) Głosowanie w przypadku tajnych wyborów odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

12) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

13) Rodzic, biorący udział w wyborach, stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.

14) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.

15) Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów. W przypadku, gdy trzecia i kolejna osoba lub kolejne osoby uzyskają taką samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone. Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu, aż do ustalenia pełnego składu Rady Oddziałowej.

16) Każdy z członków Rady Oddziałowej przyjmuje jedną z następujących funkcji: przewodniczący, skarbnik i sekretarz. Zebrania Rad Oddziałowych odbywają się z inicjatywy samych rodziców lub wychowawcy klasy.

2.    Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1 dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę i członków wybranej Rady Oddziałowej w obecności rodziców (załącznik Nr 1).

3.    Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Oddziałowej ulegnie zmniejszeniu, przeprowadza się wybory uzupełniające w tym oddziale, na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu Rady Oddziałowej. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

4.    Członkowie każdej Rady Oddziałowej wybierają ze swojego grona osobę, która będzie przedstawicielem Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców. Członkowie Rady Oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie Rady Oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Szkoły.

5.    Protokół z wyborów wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia jednemu z członków Zarządu, który z kolei przedkłada do wglądu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

6.    Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

7.    Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.

8.    Na każdym zebraniu Rady Oddziałowej, Zarządu Rady Rodziców, Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej lub innym wybiera się z pośród obecnych przewodniczącego zebrania. Do zadań przewodniczącego zebrania należy:

- przywitanie zebranych oraz zaproszonych gości

- ustalenie quorum wymaganego do podjęcia wiążących decyzji

- przedstawienie planu zebrania

- wezwanie do przedstawienie informacji o wydatkach

- przedstawianie wniosków o podjęcie uchwał

- wezwanie o przedstawienie planu pracy na najbliższy okres

- prowadzenie dyskusji w ramach wolnych wniosków

9.    Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Rodziców ulegnie zmniejszeniu o przedstawiciela danego oddziału, to dana Rada Oddziałowa, działając w pełnym składzie, jest zobowiązana dokonać wyboru swojego nowego przedstawiciela w Radzie Rodziców w terminie do 30 dni od dnia ustania członkostwa w Radzie przez przedstawiciela danego oddziału. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

10.              Wszelką dokumentację dotyczącą pracy Rady Rodziców gromadzi Sekretarz Zarządu i przekazuje do sekretariatu Szkoły.

 

§ 5

 1.    Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej wygasa w przypadku:

1)   ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

2)   w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

3)   zrzeczenia się członkostwa,

4)   odwołanie przez klasowe zebrania rodziców,

5)   śmierci.

2.    Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do 4) stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia Rada Oddziałowa.

3.    W przypadku wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające według zasad określonych w paragrafie 4.

 

 Rozdział  II

 Zarząd Rady Rodziców

  

§ 6

 1.      Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym Zarząd Rady jako wewnętrzny organ kierujący jej pracami w składzie:

-          Przewodniczący Rady Rodziców

-          Dwóch Zastępców Przewodniczącego,

-          Skarbnik,

-          Sekretarz,

2.      Rada może odwołać Zarząd lub każdego z jej członków.

3.      W przypadku odwołania Zarządu lub dowolnego jej członka, Rada ma obowiązek powołać nowy Zarząd lub nowego jej członka na tym samym posiedzeniu. Nowy Zarząd wybiera ponownie: przewodniczącego, dwóch zastępców skarbnika oraz sekretarza.

4.      Walne zebranie Rady Rodziców upoważnia Zarząd do podejmowania decyzji w imieniu Rady.

 

§ 7

 1.    Zadaniem Zarządu Rady jest organizowanie pracy Rady, w tym przygotowanie projektu porządku jej posiedzenia. Zarząd może upoważnić Przewodniczącego do opracowania porządku obrad Rady.

2.    W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje jeden z jego zastępców.

 

§

1.      Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Rady na wniosek:

1)      Dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie

2)      organu prowadzącego Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie

3)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie

4)      trzech członków Zarządu Rady

5)      1/3 członków pełnego składu Rady.

2.      Zebrania Rady odbywają się w miarę potrzeb lub na wniosek jak wyżej.

3.      Zebrania Zarządu Rady odbywają się na zaproszenie przewodniczącego w miarę potrzeb lub na wniosek jak wyżej.

4.       Uchwały zebrania Rady Rodziców oraz Zarządu Rady Rodziców w okresie między zebraniami Rady Rodziców są obowiązujące dla wszystkich rodziców. W przypadku braku ich przestrzegania Zarząd Rady Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o podjęcie działań administracyjnych.

5.      O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady lub Zarządu Rady w sposób zwyczajowo przyjęty.

6.      Przewodniczący wyznacza z pośród przedstawicieli Zarządu osoby odpowiedzialne za realizację zgłoszonych zadań z podaniem terminu ich wykonania.

7.      Jeżeli decyzja Rady lub zebrania Rad Oddziałowych jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie do dwóch tygodni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem decyzji.

8.      W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor szkoły mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Stanowisko organu, do którego się zwrócono w spornej sprawie (wyrażone na piśmie) jest dla obydwu stron wiążące.

 

Rozdział III 

Komisja Rewizyjna 

§ 9 

1.    Rada na swoim pierwszym zebraniu w roku szkolnym wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną  składającą się z dwóch do trzech osób.

2.    Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku:

     a ) sprawdza zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym Rady,

     b ) sprawdza prawidłowość i celowość wydatków Rady,

     c ) sporządza sprawozdanie pokontrolne i przedkłada Radzie celem zapoznania się ze

     stwierdzonym stanem.

3.    W pracy Komisji Rewizyjnej powinni uczestniczyć jeden, dwaj przedstawiciele Rady lub niezależny ekspert powołany przez Radę.

4.    Komisja Rewizyjna może zbierać się z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Rady, Rodziców, Rady Rodziców, Rad Oddziałowych lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 20 osób.

5.    Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Zarządowi Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej. 

 

DZIAŁ III 

DZIAŁALNOŚĆ RADY
 

Rozdział I 

Cele i zadania Rady
 

§ 10 

                1.           Do zadań rady rodziców należy:

a)        spójne oddziaływanie na młodzież w procesie nauczania, wychowania i opieki;

b)        doskonalenie organizacji kształcenia i opieki w szkole;

c)        zaopiniowanie zestawu podręczników, programu wychowawczego i programu profilaktycznego;

d)       zaznajomienie rodziców z „Programem Wychowawczym Szkoły” i „Programem Profilaktyki Szkolnej”, organizacją nauczania i kształcenia oraz wynikającymi z tych dokumentów zadaniami szkoły i rodziców;

e)        upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

f)         współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy gimnazjum;

g)        współudział w organizowaniu różnych form pozalekcyjnej działalności gimnazjum;

h)        gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

       2.         Rada rodziców ma prawo do:

  1. występowania do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich form pracy statutowej gimnazjum;
  2. uzyskania informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych;
  3. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy gimnazjum;
  4. wyrażania i przekazywania dyrektorowi gimnazjum opinii na temat pracy nauczycieli;
  5. udziału przedstawicieli (po uzyskaniu zaproszenia), z głosem doradczym, w posiedzeniach rady pedagogicznej, które rozpatruje sprawy uczniów, uczniów wyjątkiem rady klasyfikacyjnej;
  6. udziału w formułowaniu i opiniowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych;
  7. współdecydowania o formach pomocy materialnej dla uczniów;
  8. delegowania swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej wyłaniającej    kandydata    na    stanowisko    dyrektora    zgodnie    z obowiązującymi przepisami;
  9. opiniowania oceny dorobku pracy nauczycieli, przy ubieganiu się o kolejny stopień awansu zawodowego.

  

ROZDZIAŁ II 

 Tryb podejmowania Uchwał przez Radę Rodziców i jej Organy
 

§ 11

 

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

4. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum danego organu ustala zawsze sekretarz lub przewodniczący obrad.

5. Rady Oddziałowe decydują samodzielnie czy protokołować uchwały.

6. Za protokolarz i jego prowadzenie odpowiada sekretarz.

7. Uchwały zebrania Rady Rodziców oraz Zarządu Rady Rodziców w okresie między zebraniami Rady Rodziców są obowiązujące dla wszystkich rodziców. W przypadku braku ich przestrzegania Zarząd Rady Rodziców może wnioskować do dyrektora szkoły o podjęcie działań administracyjnych.

 

§ 12 

1.      Rada zatwierdza porządek zebrania.

2.      Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania odbywa się po otwarciu zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności.

3.      Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w punkcie 2, można zgłaszać propozycje dotyczące wprowadzenia zmian w proponowanym porządku zebrania. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz podczas tego samego zebrania.

4.      Propozycje poddawane są pod głosowanie.

5.      Członkowie mogą zgłaszać inne wnioski formalne w trakcie zebrania.

 

§ 13

1.      Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady sekretarza Rada wybiera protokolanta danego posiedzenia spośród osób na nim obecnych.

2.      Protokół zebrania Rady powinien w szczególności zawierać:

1)      numer, datę i miejsce zebrania oraz numery uchwał,

2)      stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),

3)      listę obecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce,

4)      zatwierdzony porządek obrad,

5)      przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

6)      podpisy Przewodniczącego i osoby protokołującej dane zebranie.

3.      Każdy członek Rady ma prawo zaznajamiania się z treścią protokołu zebrania i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu. Protokół jest do wglądu w sekretariacie Szkoły.

4.      Uwagi, o jakich mowa w punkcie 2, można zgłaszać w ciągu 21 dni, od dnia udostępnienia protokołu. Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod głosowanie Rady na najbliższym zebraniu.

5.      Uchwały Rady numeruje się cyframi arabskimi.

6.      Nowa numeracja zaczyna się z początkiem pracy Rady.

 

§ 14 

1.      Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:

a) tytuł uchwały

b) podstawę prawną

c) tekst uchwały

d) podpis Przewodniczącego

e) tytuł Uchwały składa się z następujących części: numeru uchwały oraz organu, który ją wydał, daty podjęcia uchwały, określenia przedmiotu uchwały.

f) tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

§ 15 

Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzają­cym, są w szczególności uchwały w sprawach:

1.      zatwierdzenia programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

2.      zatwierdzenia programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

3.      zatwierdzenia lub zmiany Regulaminu Rady.

4.      ustalenia wysokości składki na Radę Rodziców i zasad jej wydatkowania.

5.      wyrażenia opinii o programie i harmonogramie poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

6.      wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 16 

1.      W zebraniach może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor.

2.      Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Zarządu, inne osoby, z głosem doradczym.

 

§ 17 

Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowej sprawie.

 

§ 18 

Zebrania Rady oraz posiedzenia Zarządu Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice uczniów i przedstawiciele organów Szkoły.

 

§ 19

Członkom Rady nie wolno ujawniać spraw poruszanych na zebraniach, które mogłyby naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej lub istotne interesy Szkoły i Rady.

 

§ 20 

Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o udział Przewodniczącego Rady, Zarządu Rady lub innych jej przedstawicieli w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

§ 21 

Rada może współpracować z radami rodziców i radami szkół innych placówek oświatowych.

 

 

ROZDZIAŁ III 

Działalność finansowa Rady

 

§ 22 

1.                  Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Gimnazjum:

- ze składek rodziców,

- z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji,

- z dochodowych imprez organizowanych przez Radę,

- z innych źródeł

2.                  Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego Uchwałą Rady.

3.                  Rodzice, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza do Gimnazjum, płacą:

- 100% składki za pierwsze dziecko,

-  50% składki za drugie dziecko

- nie płacą składki za trzecie i każde następne dziecko

4.                  Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się w dyspozycji Rady Rodziców Gimnazjum na podstawie bieżących potrzeb Gimnazjum i możliwości Rady.

5.                  Środki finansowe wydatkowane  są na podstawie opracowanego przez Radę planu finansowego na dany rok szkolny.

6.                  Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w całości zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takich przypadkach Zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

7.                  Zarząd Rady Rodziców wyznacza Skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców. Skarbnik sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe, kontroluje ich prawidłowość oraz zatwierdza do wypłaty.

8.                  Faktury oraz inne dokumenty z poniesionych wydatków gromadzi Skarbnik i przekazuje po zakończeniu kadencji Dyrektorowi Szkoły.

9.                  Fundusze Rad pochodzą z dobrowolnych składek rodziców w wysokości corocznie ustalonej przez plenarne zebranie.

10.              Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę.

11.              Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie lub kwartalnie – według swojego uznania i możliwości.

12.              Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.

13.              Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady i Skarbnika oraz opinii dyrektora szkoły.

14.              Dokumenty finansowe muszą być przed zaksięgowaniem zatwierdzone i zaakceptowane przez Skarbnika Rady Rodziców – pod względem merytorycznym i Dyrektora Szkoły – pod względem formalnym.

 

§ 23 

1.                  Fundusze mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Gimnazjum, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami, a w szczególności:

Ø      dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.

Ø      finansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych

Ø      nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych sportowych

Ø      częściowe dofinansowanie wycieczek edukacyjnych

Ø      zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów

Ø      wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców

Ø      zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych

Ø      zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu

Ø      zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego

Ø      pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg

Ø      finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

Ø      przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej

Ø      lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych

Ø      inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców

Ø      dofinansowanie działalności statutowej szkoły

 

2. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

-    Dyrektor,

-    nauczyciele

-    Rady Oddziałowe

-    Samorząd Uczniowski.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Postanowienia końcowe

 

§ 24 

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek :

1.      Przewodniczącego Rady Rodziców,

2.      trzech członków Zarządu Rady,

3.      1/3 członków pełnego składu Rady

poprzez podjęcie stosownej uchwały na posiedzeniu Rady.

 

Rada Rodziców posługuję się pieczątką o treści :

 

RADA RODZICÓW przy Gimnazjum Nr 8

Rzeszów ul. Miodowa 6

 

Rada Rodziców posiada następujące konto, na które można wpłacać pieniądze na rzecz Rady Rodziców:

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Rzeszowie Filia w Rzeszowie ul. 3 Maja 21.

Nr konta bankowego 97 1240 2614 1111 0010 0978 7466 

 

Na adres e-mail radarodzicowgim8@op.pl można kierować wszelkie zapytania, uwagi dotyczące pracy Rady Rodziców, Zarządu Rady Rodziców, Szkoły, Komisji Rewizyjnej, Rad Oddziałowych i innych. Dopuszcza się również informacje anonimowe.

 

Wszelkie pomoce i urządzenia zakupione z funduszu Rady Rodziców Szkoły stają się własnością Szkoły.

 

Rada Rodziców współpracuje z Podkarpackim Bankiem Żywności ul. Rynek 17, 35-064 Rzeszów i otrzymuje gotowe artykuły spożywcze w ramach programu „Dostarczanie Żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Są one nieodpłatnie przekazywane rodzinom uczniów Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie, którzy są w trudnej sytuacji materialnej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2007 r.

Rzeszów, 24 września 2007 r.                                     

Załącznik Nr 1

Protokół z wyborów Rady Oddziałowej
klasy ___ Gimnazjum Nr 8 na rok szkolny 2007/2008

1.       Zebranie rodziców klasy odbyło się dnia:____________________________-

2.       Liczba rodziców uprawnionych do udziału w wyborach: _____ (liczba uczniów w klasie).

3.       Liczba rodziców obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania: _____ (tylko jeden rodzic każdego ucznia)

4.       Wybory do Rady Oddziałowej prowadził wychowawca (imię i nazwisko): ___________________________

5.       Zgłoszeni kandydaci (wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Oddziałowej):


 

1)       ___________________________________

2)       ___________________________________

3)       ___________________________________

4)       ___________________________________

5)       ___________________________________

6)       ___________________________________

7)       ___________________________________

8)       ___________________________________


 

6.       Przy pomocy rodziców uczniów przygotowane zostały karty do głosowania, na których umieszczone

zostały w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów do Rady Oddziałowej.

7.       W wyniku przeprowadzonych wyborów, po podliczeniu głosów przez wychowawcę
i przedstawiciela rodziców w osobie ________________________________ stwierdzono,
że poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:


 

1)       _____________________________  ______

2)       _____________________________  ______

3)       _____________________________  ______

4)       _____________________________  ______

5)       _____________________________  ______

6)       _____________________________  ______

7)       _____________________________  ______

8)       _____________________________  ______


 

głosów ważnych oddano: _____                głosów nieważnych oddano:  _____         nie głosowało: _____

8.       W związku z wynikami wyborów i obowiązującym w tym zakresie regulaminem do Rady Oddziałowej
wybrani zostali:

1)       ___________________________

2)       ___________________________

3)       ___________________________

Czytelne podpisy wychowawcy klasy
i członków wybranej Rady Oddziałowej
złożone w obecności rodziców

Rzeszów, 24 września 2007 r.

 

Rada Oddziałowa wybrała na swojego przewodniczącego: ________________________________________

Oświadczenie Rady Oddziałowej dotyczące wyboru przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców

Rada Oddziałowa klasy ___ Gimnazjum Nr 8 oświadcza, że na przedstawiciela rodziców klasy ___ do Rady
Rodziców
Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie wybrała ze swojego składu pana/panią*) _____________________________________ .

                                                                                                    Czytelne podpisy członków wybranej rady oddziałowej

niepotrzebne skreślić*