. ,

 

.
      ul. Miodowa 6           35-303  Rzeszów         tel/fax 17 7482730     

Strona główna

 

        

Regulamin Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie- do zapoznania i stosowania.

 

            Część I- dotycząca ucznia

             

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do godnego zachowania w szkole i poza nią.
 2. Udział w uroczystościach szkolnych, patriotycznych,  wycieczkach  i innych imprezach integracyjnych jest ważnym elementem programu wychowawczego szkoły, dlatego powinien być obowiązkiem każdego ucznia.
 3. Obowiązkiem ucznia jest obecność na zajęciach lekcyjnych. Uczeń nie może opuszczać budynku szkoły w czasie trwania lekcji ani w czasie przerw międzylekcyjnych, poza sytuacją, kiedy są zorganizowane dyżury nauczycieli na podwórku szkolnym lub gdy uczeń posiada na piśmie zwolnienie od rodzica.
 4. Uczeń ma obowiązek punktualnego uczęszczania na lekcje. Do szkoły powinien przyjść przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Każde spóźnienie jest odnotowywane i wpływa na obniżenie oceny zachowania.
 5. Nieobecności winny być usprawiedliwiane niezwłocznie po przyjściu ucznia do szkoły w terminie 7 dni.
 6. Uczeń jest współodpowiedzialny za utrzymanie w szkole porządku i czystości. W szczególności uczniowie dyżurni dbają o czystość i porządek w sali przed lekcją i po jej zakończeniu.
 7. Uczeń ma obowiązek dbania o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą Ma obowiązek posiadania obuwia zamiennego na WF. Zakazuje się noszenia wyzywającego stroju i makijażu, malowania paznokci na kolorowo, pircingu oraz symboli sugerujących przynależność do subkultur młodzieżowych)
 8. Dziewczęta nie mogą nosić zbyt krótkich spódnic, spodenek, obuwia na wysokim obcasie, bądź koturnie i nieskromnych bluzek.
 9. Uczniowie nie mogą farbować włosów.
 10. Zabrania się uczniom używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas zajęć dydaktycznych czy innych, odbywających się na terenie szkoły. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu nauczyciel zabiera uczniowi telefon i oddaje do depozytu w sekretariacie szkoły. Telefon może być zwrócony prawnemu opiekunowi dziecka (odmowa oddania telefonu skutkuje zawiadomieniem  rodzica i obniżeniem oceny zachowania).
 11. Uczniowie reprezentujący szkołę na uroczystościach szkolnych, kościelnych i patriotycznych winni zachowywać się godnie i podkreślać to odświętnym ubraniem.
   

 Wymagania ujęte w Regulaminie szkoły mają charakter obowiązkowy i są zasadniczym kryterium przy wystawianiu oceny zachowania ucznia.

 

Część II- dotycząca rodziców

 

 1. Obowiązkiem rodziców jest zapoznanie się z dokumentami szkoły:
  • wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów
  • statutem szkoły wraz z załącznikami
 2. Obowiązkiem rodziców jest uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami organizowanych przez szkołę.
 3. Rodzice powinni czuwać, by uczniowie nie opuszczali zajęć szkolnych bez ważnej przyczyny, starać się nie organizować wyjazdów rodzinnych, nie planować wizyt lekarskich w czasie obowiązkowych zajęć.
 4. Rodzice powinni usprawiedliwiać nieobecności poprzez dziennik elektroniczny ze  swojego konta, usprawiedliwienie nieobecności z konta dziecka nie będzie brane pod uwagę. W wyjątkowych sytuacjach usprawiedliwienie może być w zeszycie wychowawczym (w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły).
 5. Rodzice mają obowiązek pomóc dziecku w wypełnianiu obowiązków szkolnych. W tym celu powinni starać się o jednomyślność w stosowaniu i interpretowaniu wymagań szkoły, zadbać o należyty strój dziecka.
 6. Rodzice powinni przekazać wychowawcy istotne informacje o stanie zdrowia dziecka oraz innych sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka;

 

Oświadczenia:

 1. Znam i akceptuję wszystkie wymagania wychowawcze zawarte w Regulaminie

 Gimnazjum nr 8.

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dla dokumentowania życia szkoły i jej promocji (strona internetowa szkoły, zdjęcia z występów, uroczystości szkolnych, konkursów)