Gimnazjum Nr 8

Siedziba

Adres ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów
Telefon 17 748 27 30
E-mail sekretariat@gm8.resman.pl
Godziny pracy 7.00 - 15.00

Dyrektor

Imię i nazwisko Renata Drozdowska
Siedziba ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów
Telefon 17 748 27 30
E-mail  rdrozdowska@onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.00 - 15.00

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Uchwała nr XI/69/99 Rady Miasta Rzeszowa z 23 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum
Nr 8 w Rzeszowie.

Statut

Pobierz

Bilans roczny

Pobierz 2013 s1
Pobierz 2013 s2


Pobierz 2012 s1
Pobierz 2012 s2

Kontrola zarządcza
Pobierz 2013 s1
Pobierz 2013 s2

Pobierz
Pobierz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Pobierz
 

Struktura organizacyjna

Gimnazjum jest szkołą powszechną i obowiązkową, ogólnokształcącą i jednolitą. Jest szkołą 3-letnią, kończącą się egzaminem gimnazjalnym. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum oraz szkolny plan nauczania.

Zadania

Wg Rozdziału II Statutu Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie

Tryb działania

Sekretariat przyjmuje podania o przyjęcie do szkoły, wydaje legitymacje szkolne, przyjmuje podania o pracę, udziela informacji o sposobie rekrutacji, otrzymania odszkodowania, przygotowuje potrzebne zaświadczenia wydane przez dyrektora szkoły.

Dyrekcja przyjmuje w sprawie skarg i wniosków codziennie, wszystkie sprawy załatwiane są w terminach określonych
w KPA.

Finanse, majątek

Budynek – 793 282,13
Boisko – 126 378,49
Ogrodzenie – 10 290,00
Monitoring – 8 000,00

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone są zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archiwów zakładowych.

- Rejestr zatrudnionych nauczycieli
- Księga ewidencji dzieci (dot. realizacji obowiązku szkolnego)
- Ewidencja uczniów szkoły
- Ewidencja druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje uczniowskie, legitymacje służbowe pracowników)
- Ewidencja nieobecności pracowników
- Ewidencja zastępstw
- Księgi inwentarzowe
- Księgi inwentarzowe księgozbioru
- Rejestr wypadków przy pracy
- Ewidencja pieczęci
- Archiwum (wewnętrzne) prowadzone jest przez jednostkę od 2000 roku (akta, teczki osobowe byłych pracowników, listy płac, karty wynagrodzeń, arkusze ocen uczniów szkoły).

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Data opracowania

2.09.2013r.

Opracowanie

Beata Jerszów

Zatwierdziła

Renata Drozdowska