. ,

 

.
    Strona główna   

                

 
PROCEDURY OBOWI
ĄZUJĄCE W KONTAKTACH Z RODZICAMI

Miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami o sprawach dziecka jest szkoła.

Spotkania z rodzicami odbywają się w gabinetach lub pracowniach szkolnych. Nie udziela się informacji o uczniach na korytarzu szkolnym lub w trakcie dyżuru podczas przerw śródlekcyjnych. Informacji udziela się tylko rodzicom / prawnym opiekunom dziecka.

Spotkania mają określony charakter:

zebrań z rodzicami

spotkań indywidualnych

spotkań tematycznych i okolicznościowych

spotkań w domu ucznia (w uzasadnionych przypadkach, np. choroba ucznia)

zajęć otwartych

spotkań trójstronnych (N-R-U)

kontrola za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Spotkania odbywają się w ściśle określonych terminach. O terminach spotkań rodzice zostają powiadomieni na początku roku szkolnego (kalendarium roku szkolnego). Późniejsze zmiany mogą być dokonywane w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. O spotkaniu wychowawca przypomina zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn rodzic jest zobowiązany do ustalenia indywidualnego kontaktu z wychowawcą
w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od zebrania.

W sytuacjach wyjątkowych jest możliwy dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Kontakt telefoniczny nauczyciel-rodzic, rodzic-nauczyciel jest możliwy w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.

W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica z wychowawcą w przeciągu 1 miesiąca wzywa się rodzica przez sekretariat szkoły listem za potwierdzeniem odbioru.

Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę.

W sytuacjach interwencyjnych wymagających udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej do dyspozycji rodziców pozostają pedagog oraz dyrekcja gimnazjum.

Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.
                                                        © 2016 www.gm8.resman.pl