ul. Miodowa 6     35-303  Rzeszów   tel/fax 017 7482730                        
 


Wszystkich nauczycieli, rodziców uczniów, przyjaciół szkoły
zapraszamy do podjęcia pracy w
Stowarzyszeniu Przyjaciół Gimnazjum Nr 8
Bank BPH S.A. Oddzieł Rzeszów
35-328 Rzeszów, Geodetów 1.
Nr 51 1060 0076 0000 3200 0128 0187

      Przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 8, którego praca skierowana jest na wspieranie szeroko pojętego rozwoju wychowanków tegoż gimnazjum skupiające rodziców, nauczycieli, przyjaciół szkoły. Stowarzyszenie to ma osobowość prawną i prowadzi działalność zgodną z celami zawartymi w Statucie stowarzyszenia.
 

 Celem Stowarzyszenia jest:

1)      Rozwój intelektualny, fizyczny i duchowy uczniów.

2)      Promocja aktywnego stylu życia, sportu i kultury.

3)      Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów.

4)      Przeciwdziałanie agresji, przemocy, dbanie o bezpieczeństwo uczniów.

5)      Rozwój bazy szkoły w celu właściwej realizacji zadań gimnazjum.
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,
  2. zakup pomocy dydaktycznych, multimedialnych, książek, przyborów szkolnych, sprzętu sportowego,
  3. wspieranie finansowe najuboższych uczniów,
  4. organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
  5. organizację i finansowanie wycieczek przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych (miejsca związane z wybitnymi Polakami) krajowych zagranicznych i wypoczynku dla dzieci,
  6. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,
  7. dofinansowanie imprez organizowanych przez szkołę na rzecz osiedla, parafii, miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego,
  8. współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi i kręgami biznesu,
  9. finansowanie promocji szkoły,
  10. organizację spotkań z twórcami kultury regionalnej (np. poeci),
  11. finansowanie rozbudowy i remontów szkoły,
  12. finansowanie pedagogizacji rodziców,
  13. dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli
  14. dofinansowanie działalności innowacyjnej i eksperymentów szkolnych
  15. wszelkie inne formy działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji
  16. współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi i kręgami biznesu,
  17. współpracę z podmiotami wspierającymi szkołę: Radę Rodziców przy Gimnazjum Nr 8, Radę Osiedla Mieszka I, parafię Św. Michała Archanioła
  18. współpracę z wolontariatem studenckim

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić i podpisać deklarację (w załączeniu) oraz przesłać ją pocztą elektroniczną sekretariat@gm8.resman.pl, faksem lub pocztą zwykłą na adres Gimnazjum nr 8. Niezwłocznie odpowiemy.

Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

a)      aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.

b)      przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

c)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Dla dobra naszych dzieci serdecznie zapraszamy do pracy w naszym Stowarzyszeniu.

 

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 8

Agnieszka Ochyra

Dane KRS: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 8 W RZESZOWIE

 

HONOROWY TYTUŁ PRZYJACIEL SZKOŁY
OTRZYMAŁ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 
Ks. Bp. Kazimierz Górny

 

                                                                                                                             

© 2011 www.gm8.resman.pl