ul. Miodowa 6     35-303  Rzeszów   tel/fax 017 7482730                        
Strona główna
O szkole
Mapa dojazdu
Zdjęcia
Video
Sukcesy
Koła i kluby
Sport
Podział godzin
Linki
Dla szóstoklasistów
Dyrektor
Vice-dyrektor
Godziny pracy
Patron
Kalendarz imprez
Tradycje szkolne
Dokumenty
Programy
Organizacje
Stowarzyszenia
Koła zainteresowań
Sukcesy
Konkursy
Biblioteka
Kronika
Pracownicy szkoły
Rzeszów
Strony klasowe
Plan lekcji
Klasy
Zajęcia dodatkowe
Konsultacje
Fakultety
Wymagania
Osiągnięcia
Złoty absolwent
Wykaz podręczników
Rada Rodziców
Regulamin RR
Dokumentacja
Dni otwarte
Grono pedagogiczne
Publikacje


 

 


 O szkole...

Istniejąca od 1999 roku, ukryta przy jednej z bocznych, zacisznych uliczek Rzeszowa, od 6 maja 2005 roku szkoła nosząca zaszczytne imię – Armii Krajowej. Gimnazjum nr 8 położone przy ulicy Miodowej jest jedną z placówek oświatowych, które powstały w wyniku reformy systemu edukacji.

         Opiniowaniem wszystkich spraw dotyczących Gimnazjum, pozyskiwaniem środków finansowych, by wspierać szkolne inicjatywy, zajmuje się Rada Rodziców, którzy współdecydują o charakterze podejmowanych przez nas działań.

        Zajęcia lekcyjne w szkole odbywają się (zgodnie z zatwierdzonym przez MEiN kalendarzem roku szkolnego) w dogodnym dla gimnazjalistów systemie jednozmianowym, w godzinach od 8 do 14. Dzięki temu popołudniami uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w formie różnorodnych, nieodpłatnych zajęć dodatkowych, wśród których niemal każdy z nich znajduje coś dla siebie.

        Nasza niewielka szkoła stanowi w pewnym sensie zamkniętą enklawę – wyklucza anonimowość. Uczeń nie ginie w tłumie podobnych sobie osób, a dobra znajomość spotykanych na co dzień ludzi daje poczucie bezpieczeństwa.

         Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty, organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

 Baza lokalowa i pomoce szkolne 

        Rokrocznie zmienia się na lepsze wizerunek lokalowy gimnazjum przy ulicy Miodowej. W ostatnich latach wymieniono stolarkę okienną, odnowiono wygląd sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, poddano gruntownemu remontowi sanitariaty.

Trzykondygnacyjny budynek szkoły mieści:

                 18 klasopracowni, a w tym:

- pracownię komputerową z dobrej klasy sprzętem i stałym dostępem do sieci Internet     /stanowiska przy 10 komputerach/

- klasopracownie: językowe, fizyczną, chemiczną, matematyczną, plastyczną, biologiczna, geograficzną, historyczne, salę katechetyczną

·        salę gimnastyczną

·        małą salkę gimnastyczną

·        bibliotekę szkolną

·        stołówkę szkolną

·        gabinet higieny szkolnej

·        gabinet pedagoga szkolnego

·        boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej

         sale konferencyjną

Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór (lektury szkolne, literatura popularno-naukowa, literatura piękna, opracowania metodyczne, encyklopedie, słowniki - w sumie 19077 woluminów.) Czynna jest codziennie   w   godzinach   pracy   Gimnazjum.  Odbywają   się    tam zajęcia   w formie  lekcji bibliotecznych, organizowane są konkursy i wystawy.

 Działalność dydaktyczna

        Nauczyciele  naszego  gimnazjum realizują  programy  nauczania  dopuszczone do użytku   przez ministerstwo edukacji, wielu  wprowadza do nich własne modyfikacje.  Uczniowie mają możliwość przygotowania się do lekcji, wykorzystując komputer i Internet na zajęciach koła informatycznego. Stosujemy indywidualizację nauczania polegającą na dostosowaniu tempa pracy  do możliwości i predyspozycji ucznia, różnicowaniu zadań, wykorzystywaniu metod aktywizujących.

        Staramy się podążać za duchem czasu, wykraczać poza tradycyjne formy pracy szkoły. Czuwamy nad przebiegiem edukacji gimnazjalistów, obserwujemy i poddajemy szczegółowej analizie ich kompetencje na poszczególnych poziomach klasowych, by nieustannie doskonalić proces kształcenia. Służą temu testy progowe i sprawdziany kompetencji ( z języka polskiego i matematyki w klasach pierwszych) oraz próbne, wewnętrzne egzaminy gimnazjalne w bloku przedmiotów humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych dla klas drugich. Natomiast trzecioklasiści w ramach zajęć fakultatywnych pracują z arkuszami egzaminacyjnymi pod kierunkiem nauczycieli. Wszystkie spośród przeprowadzanych testów uwzględniają standardy  wymagań egzaminacyjnych zatwierdzone przez CKE. Efektywnemu przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego sprzyjają także bezpłatne zajęcia dodatkowe ze wszystkich przedmiotów, które obejmuje egzamin, mające charakter powtórzeniowy.

          Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz analizuje jej opinie w czasie posiedzeń zespołów klasowych nauczycieli.

        Szczególną ofertę kierujemy do uczniów wymagających wsparcia i pomocy. Gimnazjaliści mogą korzystać z cotygodniowych konsultacji prowadzonych przez wszystkich pedagogów uczących poszczególnych przedmiotów ( forma nieodpłatna). Ich harmonogram dostosowany jest do podziału godzin klas, a z takich zajęć edukacyjnych jak: matematyka , język polski i język angielski młodzież ma możliwość skorzystania z pomocy kilka razy w tygodniu. Zarówno uczniowie jak i opiekunowie uznają tę formę pracy za jedną z zalet szkoły. Dla rodziców organizowane są raz w miesiącu indywidualne spotkania z nauczycielami  - tzw. „Dzień otwarty”. Wówczas mają okazję dowiedzieć się w sposób niekrępujący o sukcesach i problemach swojego dziecka.

         Chętni gimnazjaliści mogą się realizować i rozwijać, wybierając którąś z form zajęć pozalekcyjnych. (Klub Młodego Matematyka, Szkolny Klub Europejczyka Kółko Ekologiczne,  Kółka Teatralne,   Szkolne RADIO,   Kabaret SZPILA, Kółko Polonistyczne, Kółko Regionalne, Kółko chemiczne, Stowarzyszenie Pamięci Historycznej "ŚLAD",  Zespół STEP-TAP,  Zespół TRIP DANCE CREW, Koła: fizyczne (FIZOMANIAK), informatyczne, PCK, KSM, PTTK, Caritas, Języków Obcych, Eucharystyczne)
       
Ponadto nauczyciele przygotowuję uczniów zdolnych do konkursów przedmiotowych. Wielu z nich było laureatami zmagań na etapie ogólnopolskim czy wojewódzkim.

         Uczniowie naszej szkoły zdają egzamin gimnazjalny z wynikiem na poziomie gimnazjalistów miasta Rzeszowa. Wszyscy nasi absolwenci kontynuują naukę w wybranych przez siebie szkołach ponadgimnazjalnych.

Proces wychowawczy 

Pragniemy w myśl sprawdzonej idei – uczyć, bawić, wychowywać, kształtować właściwe postawy poprzez odwołania do autorytetów. Motto naszego programu wychowawczego to słowa Jana Pawła II –„Aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”, a misją naszej szkoły jest stworzenie środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie mogło rozwijać się wszechstronnie (duchowo, intelektualnie, emocjonalnie, fizycznie) wspierane wartościami ewangelicznymi i patriotycznymi w celu osiągnięcia dojrzałości oraz przygotowanie go do podjęcia zadań społecznych, rodzinnych, wychowawczych, zawodowych. Wszystkie oddziaływania wychowawcze koncentrują się na nieprzemijających, niepozornych wartościach: prawdzie, pięknie, samodzielności, rzetelnej pracy (również nad sobą), wrażliwości na krzywdę innych. Kierując się nimi, chcemy, by nasz absolwent w swoim życiu postępował zgodnie z zasadami moralnymi, z etyką chrześcijańską, w twórczy sposób rozwijał swoje zdolności i zainteresowania, by był człowiekiem odpowiedzialnym i potrafił współżyć z innymi.

W pracy szkoły stosujemy różne formy oddziaływań wychowawczych. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych, biorą udział w wycieczkach klasowych, wyprawach rowerowych, pielgrzymkach itp. Organizowane są imprezy, uroczystości szkolne i klasowe, których celem jest integracja gimnazjalnej społeczności. Uczą  one pielęgnowania tradycji i obrzędowości szkolnej, a do niej należą m.in.: pasowanie na uczniów Gimnazjum, Dzień Gimnazjalisty, wigilie klasowe i szkolna, poranek kolęd, wspólne obchodzenie przez uczniów i nauczycieli święta odpustu parafialnego, szkolne rekolekcje oraz „Sprzątanie świata” Szczególną odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka ponoszą rodzice. Szkoła pełni wobec nich funkcję pomocniczą, a w jej działaniach wychowawczych wspierają ją: PPP, Parafia p.w. św. Michała Archanioła, rady Osiedla Mieszka I i Paderewskiego, Klub Zodiak, Związek Żołnierzy AK.  W naszej pracy wychowawczej wiele uwagi poświęcamy wychowaniu fizycznemu i ochronie zdrowia. Bardzo prężnie działa w szkole Klub Ekologa preferujący zdrowy tryb życia, wspomagają go zajęcia SKS.

Charakterystyka życia i zainteresowań uczniów:

Bardzo istotna metodą oddziaływań profilaktycznych w odniesieniu do negatywnych zachowań młodzieży jest właściwe zagospodarowanie jej czasu wolnego. Nasi uczniowie mogą wybrać obszar swej pozalekcyjnej działalności. Służą jej :

- kabaret szkolny „Szpila”
- kółka: teatralne,  regionalne,  chemiczne,  fizyczne (Fizomaniak), polonistyczne, informatyczne, języków obcych, eucharystyczne
- szkolne koło PTTK
- gazetka szkolna
- szkolne radio
- Stowarzyszenie Pamięci Historycznej "ŚLAD"
- koła: Caritas, KSM, PCK
- Klub Młodego Matematyka
- edukacja prozdrowotna ( w formie zajęć sportowych)
- edukacja ekologiczna - Klub Ekologa
- edukacja europejska - Klub  Europejski
- zajęcia sportowe  i rekreacyjne
  piłka nożna,    piłka siatkowa,  lekkoatletyka, aerobik, Fitness,    wycieczki rowerowe, tenis stołowy, Unihokej  zespół  Step-tap   i   Hip-hop

Nasza szkoła nie przestaje nią być popołudniami. Gimnazjaliści doskonalą wówczas swoje umiejętności, rozwijają zainteresowania, twórczo, pożytecznie i bezpiecznie spędzają wolny czas.

Coroczne imprezy szkolne i akcje charytatywne:

Dzień Integracji; Sprzątanie Świata; Wybory do Samorządu Uczniowskiego; Pasowanie na Gimnazjalistę; Rywalizacja o Statuetkę św. Michała Archanioła – patrona parafii; Dzień Papieski, Dzień Sportu Szkolnego;  dzień Świętego Mikołaja; Wigilia szkolna – poranek  kolęd i pastorałek oraz wigilie klasowe; dyskoteki szkolne: andrzejkowe, karnawałowe, walentykowe itp. mające zawsze szczytny cel np.: zakup pomocy szkolnych i środków  dla dzieci z Domu Dziecka; zbieranie funduszy na rzecz podopiecznych przytuliska „Kundelek” w Zaczerniu.

Organizowane konkursy:

- Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych ( dotychczas 13 edycji ). Eksponaty wykonywane są techniką dowolną i można je podziwiać podczas okazjonalnej wystawy w naszej szkole. Celem konkursu jest przywrócenie tradycji budowania szopek. Cieszy się on olbrzymim zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w rejonie podkarpackim. Patronat nad imprezą sprawuje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

- Nauczyciele języków obcych z naszej szkoły organizują  Miedzygimnazjalny Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych w celu rozwijania zainteresowań językowych i teatralnych młodzieży, a także realizowania nowych możliwości edukacji w zakresie nauczania języków obcych. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie przeglądem. Grupy teatralne z naszego Gimnazjum prezentują wysoki poziom przygotowania. W pierwszej i trzeciej edycji otrzymały wyróżnienie, zaś w drugiej i piątej zdobyły drugie miejsce.  Ponadto w tej ostatniej uczennice naszej szkoły – Sabina Drozdowska i Monika Florek zostały nagrodzone za kreacje aktorskie.

- odbyło się już 6 edycji Drużynowego Turnieju Szachowego „Gimnazjada szachowa im. Leona XIII Papieża”, w którym uczestniczą zespoły reprezentujące gimnazja z całego Podkarpacia, rywalizujące o Puchar przechodni Rady Rodziców Gimnazjum nr 8. Turniej organizowany jest we współpracy z Parafialnym Klubem Sportowym „Michael

Uczniowie chętnie angażują się  w różne działania charytatywne,  corocznie biorą udział w akcji „Pomóżmy zwierzakom” czy „Góra grosza”, jak również wspomagają „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” itp.

 Gimnazjum należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz stowarzyszone jest w Ogólnopolskim Klubie Szkół Uczących Się (SUS). 

 


© 2010 www.gm8.resman.pl